Algemene Voorwaarden van PrototypeShop.nl onderdeel van BreeMatic, gevestigd te Sliedrecht

versie 1.0 – geldig vanaf 10-10-2013

 

[ download ]

 

 

1. Algemeen

 

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van PrototypeShop.nl. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van PrototypeShop.nl. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

 

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. PrototypeShop.nl behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

 

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door PrototypeShop.nl erkend.

 

 

2. Levering

 

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

 

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal PrototypeShop.nl bestellingen tenminste

binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

 

2.3 Aan de leveringsplicht van PrototypeShop.nl zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door PrototypeShop.nl geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

 

2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

 

 

3. Prijzen

 

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

 

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

 

3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro's en inclusief 21% BTW.

 

 

4. Zichttermijn / herroepingsrecht

 

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan PrototypeShop.nl heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij PrototypeShop.nl. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend.

Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt PrototypeShop.nl er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

 

4.2 Het herroepingrecht geldt niet voor:

· diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen

· goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft

· goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben

· elektronicacomponenten zoals modules, sensoren, halfgeleiders, IC's, condensatoren, LED's en dergelijke indien deze uit de verpakking zijn gehaald, omdat deze achteraf niet eenvoudig zijn te controleren op goede werking.

 

 

5. Gegevensbeheer

 

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij PrototypeShop.nl, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van PrototypeShop.nl.

PrototypeShop.nl houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacyverklaring.

 

5.2 PrototypeShop.nl respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

 

 

6. Garantie en conformiteit

 

6.1 PrototypeShop.nl garandeert de oorspronkelijke klant dat zijn producten vrij zijn van defecten in materiaal en vakmanschap. Gezien de aard van de producten geld slechts een beperkte garantie en zijn elektronicacomponenten zoals modules, sensoren, halfgeleiders, IC's, condensatoren, LED's en dergelijke uitgesloten voor garantie.

 

6.2 In navolging van de voorwaarden en beperkingen hieronder uiteengezet, zal PrototypeShop.nl, naar zijn inzicht, tot reparatie of vervanging van elk onderdeel van zijn producten overgaan die als gevolg van ondeugdelijke materialen of vakmanschap defect blijken te zijn. Gerepareerde onderdelen of vervangende producten zullen door PrototypeShop.nl worden geleverd op basis van omruiling, en zullen derhalve nieuw of hersteld zijn. Alle herstelde producten worden getest om er zeker van te zijn dat ze functioneel gelijk zijn aan nieuwe producten. Als PrototypeShop.nl niet in staat is om het product te repareren, dan wel te vervangen, zal hij overgaan tot restitutie of creditering van de huidige waarde van het product op het moment dat aanspraak op de garantie werd gedaan, of de aankoopprijs, welke in waarde het laagst is.

 

6.3 Deze beperkte garantie dekt geen schade aan het product als gevolg van onjuiste installatie, onbedoelde situatie (ongeluk), verkeerd gebruik, misbruik, natuurlijke rampen, onvoldoende of overmatige elektrische voeding, abnormale mechanische of omgevingsomstandigheden, of elke ongeautoriseerde demontage, reparatie of modificatie. Deze beperkte garantie zal niet van toepassing zijn als: 1) het product werd niet gebruikt in overeenstemming met de bijgeleverde instructies, of 2) als het product niet gebruikt is voor de beoogde functie. Deze beperkte garantie geldt ook niet voor producten waarvan de oorspronkelijke identificatie-informatie gewijzigd, uitgewist of verwijderd is, die niet goed behandeld of verpakt zijn of die verkocht zijn als tweedehands.

 

6.4 Deze beperkte garantie dekt uitsluitend reparatie, vervanging, restitutie of tegoedstelling voor defecte producten van PrototypeShop.nl, zoals hierboven vermeld. PrototypeShop.nl is niet aansprakelijk voor, en dekt onder geen enkele garantie, schades of verliezen van welke aard dan ook als gevolg van verlies van, beschadigingen aan, of verminking van, opgeslagen materiaal of gegevens, of kosten voor het bepalen van de oorzaak van de problemen aan het systeem, of het verwijderen, onderhoud plegen aan, of installeren van producten van PrototypeShop.nl. Deze garantie sluit externe partijen, software, aangesloten apparatuur of opgeslagen gegevens uit. PrototypeShop.nl is derhalve niet aansprakelijk voor verliezen of beschadigingen die veroorzaakt zijn door software van derden, aangesloten apparatuur, of opgeslagen gegevens. In geval van aanspraak op de garantie bestaat de enige verplichting van PrototypeShop.nl uit het verstrekken van een restitutie of een vervanging van de hardware.

 

6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan PrototypeShop.nl) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan PrototypeShop.nl. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 5 dagen na levering aan PrototypeShop.nl schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

 

6.4 Indien klachten van de afnemer door PrototypeShop.nl gegrond worden bevonden, zal PrototypeShop.nl naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van PrototypeShop.nl en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken. Iedere aansprakelijkheid van PrototypeShop.nl voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

 

 

7. Aanbiedingen

 

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

 

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt PrototypeShop.nl zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

 

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden PrototypeShop.nl slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

 

7.4 Aanbiedingen van PrototypeShop.nl gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

 

7.5 PrototypeShop.nl kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

 

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

 

 

8. Overeenkomst

 

8.1 Een overeenkomst tussen PrototypeShop.nl en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door PrototypeShop.nl op haalbaarheid is beoordeeld.

 

8.2 PrototypeShop.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

 

 

9. Afbeeldingen en specificaties

 

9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van PrototypeShop.nl gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

 

10. Overmacht

 

10.1 PrototypeShop.nl is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

 

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van PrototypeShop.nl alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

 

10.3 PrototypeShop.nl behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is PrototypeShop.nl gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

 

10.4 Indien PrototypeShop.nl bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

11. Aansprakelijkheid

 

11.1 PrototypeShop.nl aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 

11.2 Mocht PrototypeShop.nl op enige wijze aansprakelijk gesteld kunnen worden, dan is deze aansprakelijkheid ten alle tijde beperkt tot het door PrototypeShop.nl ontvangen bedrag voor het deel van de overeenkomst waaruit de aanspraak is ontstaan.

 

 

12. Eigendomsvoorbehoud

 

12.1 Eigendom van alle door PrototypeShop.nl aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij PrototypeShop.nl zolang de afnemer de vorderingen van PrototypeShop.nl uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van PrototypeShop.nl wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

 

12.2 De door PrototypeShop.nl geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

 

12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

 

12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan PrototypeShop.nl of een door PrototypeShop.nl aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin PrototypeShop.nl haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

 

12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht PrototypeShop.nl zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

 

12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan PrototypeShop.nl.

 

 

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

 

13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

 

13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen PrototypeShop.nl en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Sliedrecht kennis, tenzij PrototypeShop.nl er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.